โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๔
งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 1,500,000
เพิ่มเติม..