โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง สังกัดเทศบาลตำบลเมืองคง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่  55  หมู่ที่  7  บ้านตะคร้อ  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

          ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน  เมื่อวันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2552  และได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ในภาคเรียนที่  1/2552  โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวบริเวณชั้นล่างอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเมืองคง และอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนวันครู (๒๕๐๒) 

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.  ขนาด  5  ห้องเรียน งบประมาณก่องสร้าง จำนวน  2,700,000  บาท    บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลเมืองคง (ด้านข้างวัดตะคร้อ) พื้นที่  17  ไร่เศษ

          พ.ศ. 2557 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ได้ขยายการจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และได้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจำนวน 1 หลัง จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน 2 ห้องเรียน