โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
สัญลักษณ์โรงเรียน
โลโก้โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
“ฟ้า – ขาว”
คำขวัญโรงเรียน
“สามัคคี มีวินัย ใฝ่วิชาการ สืบสานชุมชน”
เอกลักษณ์
  “คุณธรรม นำวิชาการ ผสานสังคม”
อัตตลักษณ์
  “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย รวยน้ำใจ”