โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 “ผู้เรียนมีคุณภาพ บุคลากรได้มาตรฐาน ผสานเทคโนโลยี ส่งเสริมความเป็นไทย ให้ชุมชนมีส่วนร่วม”
ปรัชญา

นัตถิ ปัญญา สมา อาภา  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”