โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
พันธกิจ / เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีที่เพียงพอและทันสมัย

5. ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมให้นักเรียน รักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั่วถึงตามมาตรฐานการศึกษา

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการศึกษา

6. ผู้เรียนมีความรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล






ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา


ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน

1.2 ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม

1.3 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.4 ส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

2.2 ส่งเสริมการใช้ การจัดทาสื่อ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา

2.3 การนิเทศการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

2.4 ส่งเสริมขวัญกำลังใจ และสวัสดิการของบุคลากร

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.1 พัฒนาระบบงานธุรการ การเงิน พัสดุ

3.2 จัดระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนให้ทันสมัย รวดเร็วเป็นปัจจุบัน

3.3 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีที่เพียงพอและทันสมัย

 

4.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน

4.2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ


ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

5. ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

5.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และการให้บริการกับชุมชน

5.2 ร่วมมือกับเครือข่ายทางการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมให้นักเรียน รักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

6.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

6.2 ส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาในท้องถิ่น