โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง เปิดการเรียนการสอนดังนี้

ปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๕

-ระดับปฐมวัย ๑-๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา

-ระดับปฐมวัย ๑-๓

ระดับประถมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒