โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๒
  • ระดับชั้นอนุบาล ๑ จำนวน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
  • ระดับชั้นอนุบาล ๑ จำนวน
  • ระดับชั้นอนุบาล ๒ จำนวน

ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
  • ระดับชั้นอนุบาล ๑ จำนวน
  • ระดับชั้นอนุบาล ๒ จำนวน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  • ระดับชั้นอนุบาล ๑ จำนวน
  • ระดับชั้นอนุบาล ๒ จำนวน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
  • ระดับชั้นอนุบาล ๑ จำนวน
  • ระดับชั้นอนุบาล ๒ จำนวน
  • ระดับชั้นอนุบาล ๓ จำนวน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1 29 41 70
อ.2 30 27 57
อ.3 16 12 28
ป.1 9 3 12
รวม 84 83 167

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชั้น ชาย หญิง รวม
อ.1 44 43 87
อ.2 31 41 72
อ.3 32 29 61
ป.1 14 8 22
ป.2 9 4 13
รวม 130 125 255
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อ.1

49

42

91

อ.2

45

37

82

อ.3

27

41

68

ป.1

27

13

40

ป.2

12

6

18

ป.3

9

4

13

รวม

169

143

312