โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นัฏฐวีย์ พิมพ์เจริญวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

วัลวิภา เขตกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก

รัสมี บุญประสม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกศริน รถเพชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก