โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู
ผู้ปกครองเตรียมดอกไม้ให้นักเรียน เพือนำมาทำกิจกรรมในวันไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลฯ โรงเรียนอนุบาลฯ
14 พ.ค. 57 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง 1/2557
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง