โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ปฐมวัย

สุวนิตร แก้วระวัง
ครู คศ.1

นางสาวเกษร ธรรมชาพร
ครู คศ.1

จินดานุช ประเสริฐ
ครู คศ.1

นุช คิดรอบ
ครูผู้ช่วย

บุญยงค์ จันดิษ
ครูผู้ช่วย

มณฑิญา ทองขาว
ครูผู้ช่วย

นิภาวรรณ ชาญนอก
ผู้ช่วยครู

สรารัตน์ นวลยานัส
ผู้ช่วยครู

ปัทมาพร ศิริธีระพันธ์
ผู้ช่วยครู

สุกัญญา ภู่พันธ์
ผู้ช่วยครู

ธิดารัตน์ รัตนวิชัย
ผู้ช่วยครู

นางสาวศุภลักษณ์ อัครพรชัย
ผู้ช่วยครู

วนิดา ตั้งชีวินศิริกุล
กลุ่มสาระภาษาไทย

นายเมธี ล้มรุก
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

อภิญญา จันทรมณี
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวีระยุทธ มุ่งเขื่องกลาง
กลุ่มสาระศิลปะ

ชนิดา พุทธายะ
บุคลากรสนับสนุนการสอน

พรพงษ์ นามสิงห์
นักการ