โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
๕๕ หมู่ที่ ๗  ตำบลเมืองคง  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๕๙ ๐๐๗
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : Dr. Niran Netphakdee
ตำแหน่ง : Principal
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-ปัจจุบัน